Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě AG AUTO uskutečněném po 31.8.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je firma Miluše Kneislová - AG AUTO, IČO : 69584630, DIČ : CZ7060255554, se sídlem Na Břížku 391, 747 66 Dolní Lhota, zapsaná u MÚ Opava č.j.ŽÚ/4901/99 ze dne 24.9.1999, Ev.č.380601-19752-01. Prodávající se zabývá prodejem autopříslušenství a sportovními doplňky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Článek 1. Vymezení základních pojmů

 • NOZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje:
  • kupující podnikatel - (kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti),
  • kupující nepodnikatel - (kupující, který nečiní koupi ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností (fyzické i právnické osoby), a
  • spotřebitel – (kupující, který zároveň naplňuje znaky spotřebitele viz. níže).
 • Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (pouze fyzické osoby).
 • „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.
 • Kupující podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, ve zbytku pak příslušnými ustanoveními NOZ.

Článek 2. Kupní smlouva a obchodní podmínky

U kupujícího - nepodnikatele je návrhem k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů v předepsaném formuláři. Toto přijetí prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadanou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou potvrzující zprávy je souhrn údajů o provedené objednávce.

Je-li kupujícím podnikatel, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Předmětem kupní smlouvy je v obou případech zboží výslovně specifikované v objednávce.

Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o autorizaci učiněné objednávky, příp. o doplnění některého z povinných údajů (telefonicky, emailem, písemně). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat či doplnit, lze ji považovat za neplatnou.

Realizací objednávky dává kupující souhlas se zasíláním doplňujících informací k zakoupenému zboží. Jedná se o max. 2x za rok zaslané informace o ošetření zboží pro další používání, popř. nabídky náhradních dílů, které se opotřebovávají a přímo souvisí s používáním zakoupeného zboží. Tyto informace budou zasílány nejdéle po dobu 2 let od uskutečnění prodeje. V případě, že si kupující takové informace nepřeje zasílat, nebo naopak si je bude přát zasílat i po uplynutí 2 let od uskutečnění prodeje, je oprávněn kontaktovat internetový obchod k vyřízení jeho požadavku. Účelem poskytovaných informací je zvládnutí bezproblémové údržby a tím max. prodloužení doby používání zakoupeného zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část i po uzavření kupní smlouvy v případě, že se zboží, které není skladem již nevyrábí nebo nedodává, nebo dodavatel zboží výrazným způsobem změnil cenu.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, a k uzavření kupní smlouvy z výše uvedených důvodů nedojde, bude mu tato částka ihned převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Další informace pro spotřebitele

 1. Bezprostředně po uzavření smlouvy zašle prodávající spotřebiteli elektronickou formou jedno její vyhotovení, včetně všech závazných příloh (obchodních podmínek, poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzoru odstoupení od smlouvy).
 2. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího nebo kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
 3. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím stranám. Na žádost spotřebitele prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě kopii kupní smlouvy. Tuto službu prodávající poskytuje po dobu, po kterou trvají jeho povinnosti z vadného plnění nebo ze záruky za jakost.
 4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou trvale dostupné na webových stránkách internetového obchodu.
 5. Kupující má možnost objednávku před vlastním odesláním zkontrolovat a případně opravit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
 6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 7. Internetový obchod AG AUTO a AG SPORT funguje jako maloobchod, z důvodu omezených skladových zásob má kupující možnost standardně objednat v rámci jednoho druhu zboží pouze jeden kus daného produktu. Poptávka většího množství kusů daného druhu zboží bude s kupujícím řešena individuálně (telefonicky, emailem), a to v co nejkratší možné době po uskutečnění objednávky.
 8. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 9. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách https://www.agauto.cz/obchodni-podminky/ způsobem umožňující jejich archivaci a reprodukci kupujícím https://www.agauto.cz a zároveň jsou v textové podobě přiloženy k závaznému potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, resp. ke kupní smlouvě.
 10. Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 výše uvedeného zákona v oblasti obchodu a služeb provádějí též obecní živnostenské úřady.
 11. Strany smlouvy se mohou v případě vzniku sporu ohledně práv a povinností ze smlouvy vyplývajících obrátit na některý z existujících systémů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Mimosoudní řešení sporů – ADR nabízí mj. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, bližší informace: http://www.sos-msk.cz/adr/.

Článek 3. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 • Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 • Prodávající odevzdá kupujícímu i doklady, které se k věci vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci.
 • Věc je odevzdána předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
 • Je-li kupujícím spotřebitel je věc odevzdána, až v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá.
 • Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 • Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, resp. co nejdříve po doručení na místo určení.

Článek 4. Cena a platební podmínky

 • Ceny v internetovém obchodě https://www.agauto.cz jsou konečné, tedy včetně DPH a všech dalších poplatků, které musí kupující spotřebitel pro odebrání zboží zaplatit a zohledňují PHE (poplatek za likvidaci historického elektroodpadu).
 • Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 • Cena za zboží uvedená v internetovém katalogu nezahrnuje dopravné a balné, které je uvedeno zvlášť samostatnou částkou, není-li u konkrétního zboží uvedena informace, že doprava je zdarma. Cena přepravy zboží je závislá na druhu zvolené dopravy a charakteru konkrétního zboží. Náklady na dopravu jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Kupující je při výběru konkrétního zboží v internetovém obchodě automaticky seznámen i s výší ceny dopravy tohoto zboží; pokud kupující s uvedenou cenou dopravy souhlasí, pokračuje dál v objednávce, pokud nesouhlasí, je oprávněn proces objednávky ukončit.
 • Kupní cena se považuje za uhrazenou teprve připsáním celé částky za dodávku zboží na bankovní účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v provozovně prodávajícího, příp. uhrazením v hotovosti při převzetí zboží kupujícím na dobírku.
  Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby:
  • bankovním převodem na účet prodávajícího,
  • hotově v pokladně na adrese provozovny prodávajícího,
  • hotově při převzetí zboží na dobírku.

Článek 5. Dodací podmínky

Dodací lhůta počíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro řádné a včasné vyřízení objednávky. Pokud je objednané zboží na skladě, prodávající se zavazuje jej předat dopravci do 2 pracovních dnů. V případě, že objednané zboží na skladě nebude nebo je nebude možné předat dopravci ani do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, oznámí prodávající kupujícímu nový předpokládaný termín dodání.

Dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena, jestliže prodlení bude způsobeno vyšší mocí, příp. jinými okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Dodací lhůta se považuje ze strany prodávajícího za splněnou, jestliže zboží bude připraveno k předání v místě plnění objednávky nejpozději poslední den stanovené nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Podmínky dopravy službou PPL

Služba PPL doručuje v pracovních dnech od 9:00 – 16:30 hod. Služba PPL doručuje standardně do druhého pracovního dne od obdržení zásilky od prodávajícího. Pokud není při prvním pokusu předání úspěšné, zanechá dopravce zprávu na místě doručení a pokusí se doručit zásilku následující pracovní den, příp. se telefonicky dohodne s kupujícím na jiném termínu doručení.

Článek 6. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost

 1. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 2. Kupující v rámci reklamace uplatňuje také práva z poskytnuté Záruky za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Podmínky smluvní záruky pro konkrétní výrobky jsou uvedeny v Záručních listech (potvrzeních) a mohou se lišit u jednotlivých výrobků a výrobců. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 3. Kupující - nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To neplatí v případě:

  opotřebení věci způsobené jejím obyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, vyplývá-li to z povahy věci.

  Právo z vadného plnění kupujícímu – nepodnikateli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 4. Na žádost kupujícího - nepodnikatele prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 5. Kupující oznámí prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o skrytou vadu, platí totéž, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámí-li kupující vadu podle tohoto odstavce, prodávající vznese námitku, že vada nebyla včas oznámena a soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná.
 6. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 7. Při oznámení vady kupující postupuje v souladu s reklamačním řádem.

Oddíl 6.1 Práva z vadného plnění

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou (množství, jakost, provedení). Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

(a) Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. Na odstranění vady opravou věci,
 3. Na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. Odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady (viz. reklamační řád). Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

(b) Nepodstatné porušení smlouvy

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  na odstranění vady,
  anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 4. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Oddíl 6.2 Zvláštní úprava – Kupující - nepodnikatel

Ustanovení tohoto oddílu platí pouze pro kupní smlouvy, které kupující neuzavírá ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností.

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí kupujícím nemá vady. A to zejména za to, že věc v době, kdy ji kupující převzal:

 • Má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost takto určena,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se ta to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující může v případě, že věc nemá vlastnosti výše uvedené, požadovat:

 1. bezplatné odstranění vady (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu a v případech, kdy by požadavek na dodání nové věci bez vad byl vzhledem k povaze vady nepřiměřený),
 2. i dodání nové věci bez vad (za předpokladu, že to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené). Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti.
 3. Není-li výše uvedené možné, může odstoupit od smlouvy.
 4. Kupující má právo alternativně ke všem výše uvedeným nárokům požadovat přiměřenou slevu. Toto právo má i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva v případě opakovaného výskytu vady a v případě většího počtu vad

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Záruka za jakost

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, má se za to, že se jedná o poskytnutou záruku za jakost.

Oddíl 6.3 Prodej „bazarového“ zboží

 • Internetový obchod AG AUTO prodává také výrobky použité nebo upravované, výrobky s vadou nebo výrobky, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny. Tyto výrobky jsou prodávány výhradně odděleně od ostatních výrobků. Kupující je na tuto skutečnost předem zřetelně upozorněn v popisu produktu, tato skutečnost je zřetelně vyznačena také v dokladu o koupi.
 • V případě koupě použitého/bazarového zboží je kupující - nepodnikatel oprávněn uplatnit právo z vadného plnění minimálně ve lhůtě 12 měsíců.
 • Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění:
  u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.
 • Má-li v tomto případě věc vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Článek 7. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy (podmínky, lhůta a postup pro uplatnění tohoto práva)

Pokud je kupní smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti stran prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internetu) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v příloze kupní smlouvy - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Kupující může k uplatnění tohoto práva využít vzorového odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, v případě smluv:

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (specifické zboží vyráběného na zakázku po vzniku kupní smlouvy (např. spoilery, nárazníky, nerez prahy atd.).
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na agauto@agauto.cz

Článek 8. Ochrana osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Miluše Kneislová - AG AUTO se sídlem Na Břížku 391, 747 66, Dolní Lhota, IČO: 69584630 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou:

Miluše Kneislová - AG AUTO

Sídlo: Na Břížku 391, 747 66, Dolní Lhota

IČO: 69584630

DIČ: CZ7060255554

Email:agauto@agauto.cz

Telefon: +420 553 768 167

  1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jste nám poskytly nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky
  2. Zpracováváme pouze Vaše identifikační (titul, jméno a příjmení) a kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, email) nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.
 1. Zákonný titul a účel zpracovávání osobních údajů
  1. Zákonným titulem zpracovávání osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy a vedení účetnictví.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 1. Doba uchování údajů
  1. Správce uchovává osobní údajepo dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, maximálně však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu pro účely archivace.
  2. Po uplynutí doby, po kterou správce uchovává osobní údaje správce osobní údaje vymaže.
 1. Příjemci osobních údajů
  1. Příjemci osobních údajů jsou:

Dopravní služba podílející se na dodání zboží zákazníkům:

Obchodní firma: Geis Parcel CZ s.r.o.

Sídlo: Zemská 211, 337 01 Ejpovice

IČO: 63077051

Státní podnik: Česká pošta, s. p.

Sídlo: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

IČO: 47114983

Obchodní firma: Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.

Sídlo: Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 61329266

Provozovatel dále pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.cz se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heureka Shopping s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, a provozovatele internetového portálu aukro.cz, společnost Aukro s.r.o. se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín IČO: 05360722, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.

  1. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (země mimo EU) nebo mezinárodních organizací.
 1. Vaše práva
  1. Nařízení GDPR subjektům údajů, tedy Vám jako našim zákazníkům stanovuje práva
   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
   3. právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
   4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
   7. právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
  2. Kromě těchto práv máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, zálohy.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 1. Soubory COOKIES
  1. Používáme pouze tzv. nezbytné cookies, které nám slouží pro zefektivnění našich služeb pro Vás. Naše stránky zaznamenávají pouze Vaši IP adresu, informace o čase, kolik času strávíte prohlížením těchto stránek a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte.
  2. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

     1. „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“
     2. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,
      1. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“,
      2. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.“ (v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť),
      3. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.“ (v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí),
      4. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.“ (v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu),
      5. v ostatních případech: „uzavření smlouvy.“
     1. „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat – Miluše Kneislová – AG AUTO Na Břížku 391, 747 66 Dolní Lhota, e-mail: agauto@agauto.cz formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“
     2. „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělenío uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

Důsledky odstoupení od smlouvy

„Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

Převzetí zboží

„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Miluše Kneislová - AG AUTO, Na Břížku 391, 747 66 Dolní Lhota. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

Náklady spojené s převzetím zboží

„Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Miluše Kneislová – AG AUTO

Na Břížku 391

747 66 Dolní Lhota

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákuputohoto zboží:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.

Miluše Kneislová - AG AUTO AG AUTO LOGO agauto@agauto.cz CZ7060255554
Na Břížku 391 747 66 Dolní Lhota Česká republika
+420 553 768 167